YAZARLARA BİLGİ

Dergi Bölümleri

Araştırma makaleleri, derleme yazıları, olgu sunumu, editöre mektup, uzman görüşü, psikoloji alanında yayınlanmış kitapların ve tezlerin tanıtımı yayım için kabul edilir.

Araştırma Yazıları: Bilimsel yöntem ve kurallara uygun olarak yapılmış psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi alanına ilişkin araştırmalara yer verilecektir. Yazıların 4000 sözcüğü geçmemesi gerekir. Araştırma yazıları giriş, yöntem bulgular, tartışma ve kaynaklar başlıklarından oluşur.

Derleme Yazıları: Psikoloji alanına ilişkin en yeni bilgileri kapsamlı olarak gözden geçiren ve tartışan yazılar bu bölümde yayımlanacaktır. Derlemelerin 4000 sözcüğü geçmemesi gerekir.

Olgu Sunumu: Psikoterapi ile tedavi edilmiş, psikoterapi sürecini de içeren klinik olgulara yer verilir. Olgu sunumlarının 1500 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Bu yazılar, “Giris”, “Olgu Sunumu” ve  “Tartışma” alt başlıklarını içermeli, giriş ve tartışma kısımları kısa ve öz olmalıdır.

Editöre Mektup: Bu bölümde dergide yer alan değişik konularda tartışma forumu oluşturabilecek mektup ve görüşler yayımlanır. Bu yazıların 1000 sözcüğü geçmemesi gerekir.

Uzman Görüşü: Metin içerisinde referans gösterilesine gerek olmayıp, en az 3-6 kaynak metin sonunda belirtilmelidir. Uzman görüşü 1500 kelimeyi geçmemelidir.

Kitap ve Tez Tanıtımı: Psikoloji alanına ilişkin yayınlanmış kitapların ve tezlerin tanıtım ve eleştirisini içeren yazılar bu bölümde yer alır. 500 sözcüğü geçmemesi gerekir.

Yayın Sıklığı

Psikoloji Araştırmaları Dergisi Nisan ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki defa çıkar.

Yayın Dili

Psikoloji Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Değerlendirme Süreci, Yayın İlkeleri ve Etik Konular

Psikoloji Araştırmaları, uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına uyar.

Makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir; bilimsel içerikten dergi editör ekibi, yayın kurulu ve hakemler sorumlu tutulamaz.

Dergide yayımlanan çalışmalar için ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış, yayın için kabul edilmemiş ya da aynı anda birden fazla dergiye başvuruda bulunmamış olması gerekmektedir.

Makaleler online olarak www.psikolojiarastirmaları.com adresinde yer alan makale değerlendirme sistemine kaydedilmelidir. Yazar/yazarlar dergi web sayfasında yer alan üyelik sisteminden dergiye üye olarak çalışmalarını yükleyebilir ve süreci takip edebilirler. Diğer mecralardan ulaştırılan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Yazarlar, çalışmalarını incelenmek üzere dergiye gönderdiklerinde, yazıyla ilgili her türlü yayın hakkının devretmiş sayılırlar. Telif Hakkı Devir Formu, çalışmanın tüm yazarları tarafından imzalanarak sisteme yüklenmeli (yayın hakkı devir formu) ve tarafımıza ulaştırılmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Telif Hakkı Devir Formunu indirmek için tıklayınız.

Başvurularda yazarın (yazarların) ad, unvan, çalıştığı kurum, açık adres, iş ve cep telefonu bilgileri ve e-posta adresleri sisteme ayrıca eklenmeli, makalenin yer aldığı dosyada yazarların kimlik bilgileri, adresleri ve kurumlarına ait bilgiler bulunmamalıdır. Yazarın/yazarların kimlik bilgilerinin yer aldığı makale dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar tez, kitap vb. yayınlardan hazırlanmış ise mutlaka makale başlığına vurgu yapılarak bu çalışmanın nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden türetilmiş ise çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almalıdır.

Gönderilen çalışmaların dizgisi ve kullanılan kaynaklar, derginin web sitesinde yer alan yazım kurallarına ve dergi şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bununla birlikte dergi yönetimi kendi talepleri doğrultusunda yazım kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Dergi amaç ve kapsamına uygun olmayan, dil ve anlatım açısından zayıf olan ve bilimsel olmayan, derginin yayın ilkelerini karşılamayan çalışmalar hakemlere gönderilmeden editör ekibi tarafından reddedilebilir, bütün makalelerin yayımlanmasına ilişkin nihai karar yetkisi editöre ve/veya yayın kuruluna aittir.

Dergimiz web sitesine yüklenen ve baş editörün onayından geçen çalışmalar hakeme gönderilmeden önce teknik editör/dil editörü tarafından incelenir. Bu inceleme çalışmaların dergi formatına ve yazım kurallarına uygunluğu çerçevesinde yapılır. Teknik editörler ya da dil editörleri düzeltme taleplerini yazara/yazarlara iletirler. Teknik editörler/dil editörleri çalışmaları reddetme hakkına sahip değildir; yazardan/yazarlardan talep edilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda nihai karar derginin baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder.

Hakem değerlendirme süreci 40 gün içinde tamamlanmaktadır. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir. Çalışmanızın hangi süreçte olduğunu sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Dergiye gönderilen makaleler, yazarların ve hakemlerin kimliklerinin gizlendiği (çift kör) hakem değerlendirmesinden geçerler. Yazar/yazarlar hakemlerin, hakemler ise yazarların kimliğini bilmemektedir.

Hakem değerlendirmelerinde çalışmalar, dil ve anlatım, özgün değer, etik kurallara uygunluk, bilimsel içerik ve çalışmanın başlık, özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlarının bütünlüğü ve tutarlı bir şekilde yazımı vb. kriterler açısından değerlendirilir.

Yazar/yazarlar; hakemlerin, alan editörünün ve baş editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarların çalışmalarının değerlendirme sonucunda yapılan eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak baş editör ve alan editörü çalışmayı kabul etme, yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunma ya reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir yazar bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz.

Yazardan/yazarlardan makale ile ilgili sadece üç defa düzeltme istenebilir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise makale reddedilir. Yazarların onayı alınmak koşulu ile yayın kurulunca yazılarda değişiklik yapılabilir. 

Hakemler, intihal, etik ihlali gibi araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan olası durumları değerlendirirler..

Dergiye gönderilen makalelerin benzerlik tespiti ve denetimi, gerekli yazılımlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Araştırma makalelerinde, yazarların etik onaylarını ilgili kurumlardan alması beklenmektedir. Gereken durumlarda ilgili yazardan etik onayını beyan etmesi istenebilir

Araştırmanın finansal olarak desteklenip desteklenmediği ve herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı yazının sonunda belirtilmelidir.

Yazardan/yazarlardan makalelerine ilişkin ham veriler talep edilebilir, böyle bir durumda yazar/yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdırlar.

Değerlendirme süreci başladıktan sonra yazar sırası değiştirme, yazar çıkartılması vb. içeren yazar sorumlulukları değiştirilemez.

Değerlendirilme süreci başlayan çalışmalar hiçbir koşulda dergiden çekilemez.