YAYIN İLKELERİ

Değerlendirme Süreci, Yayın İlkeleri ve Etik Konular

Psikoloji Araştırmaları, uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına uyar.

Makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir; bilimsel içerikten dergi editör ekibi, yayın kurulu ve hakemler sorumlu tutulamaz.

Dergide yayımlanan çalışmalar için ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış, yayın için kabul edilmemiş ya da aynı anda birden fazla dergiye başvuruda bulunmamış olması gerekmektedir.

Makaleler online olarak www.psikolojiarastirmaları.com adresinde yer alan makale değerlendirme sistemine kaydedilmelidir. Yazar/yazarlar dergi web sayfasında yer alan üyelik sisteminden dergiye üye olarak çalışmalarını yükleyebilir ve süreci takip edebilirler. Diğer mecralardan ulaştırılan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Yazarlar, çalışmalarını incelenmek üzere dergiye gönderdiklerinde, yazıyla ilgili her türlü yayın hakkının devretmiş sayılırlar. Telif Hakkı Devir Formu, çalışmanın tüm yazarları tarafından imzalanarak sisteme yüklenmeli (yayın hakkı devir formu) ve tarafımıza ulaştırılmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Telif Hakkı Devir Formunu indirmek için tıklayınız.

Başvurularda yazarın (yazarların) ad, unvan, çalıştığı kurum, açık adres, iş ve cep telefonu bilgileri ve e-posta adresleri sisteme ayrıca eklenmeli, makalenin yer aldığı dosyada yazarların kimlik bilgileri, adresleri ve kurumlarına ait bilgiler bulunmamalıdır. Yazarın/yazarların kimlik bilgilerinin yer aldığı makale dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar tez, kitap vb. yayınlardan hazırlanmış ise mutlaka makale başlığına vurgu yapılarak bu çalışmanın nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden türetilmiş ise çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almalıdır.

Gönderilen çalışmaların dizgisi ve kullanılan kaynaklar, derginin web sitesinde yer alan yazım kurallarına ve dergi şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bununla birlikte dergi yönetimi kendi talepleri doğrultusunda yazım kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Dergi amaç ve kapsamına uygun olmayan, dil ve anlatım açısından zayıf olan ve bilimsel olmayan, derginin yayın ilkelerini karşılamayan çalışmalar hakemlere gönderilmeden editör ekibi tarafından reddedilebilir, bütün makalelerin yayımlanmasına ilişkin nihai karar yetkisi editöre ve/veya yayın kuruluna aittir.

Dergimiz web sitesine yüklenen ve baş editörün onayından geçen çalışmalar hakeme gönderilmeden önce teknik editör/dil editörü tarafından incelenir. Bu inceleme çalışmaların dergi formatına ve yazım kurallarına uygunluğu çerçevesinde yapılır. Teknik editörler ya da dil editörleri düzeltme taleplerini yazara/yazarlara iletirler. Teknik editörler/dil editörleri çalışmaları reddetme hakkına sahip değildir; yazardan/yazarlardan talep edilen düzeltmelerin yapılmaması durumunda nihai karar derginin baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder.

Hakem değerlendirme süreci 40 gün içinde tamamlanmaktadır. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir. Çalışmanızın hangi süreçte olduğunu sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Dergiye gönderilen makaleler, yazarların ve hakemlerin kimliklerinin gizlendiği (çift kör) hakem değerlendirmesinden geçerler. Yazar/yazarlar hakemlerin, hakemler ise yazarların kimliğini bilmemektedir.

Hakem değerlendirmelerinde çalışmalar, dil ve anlatım, özgün değer, etik kurallara uygunluk, bilimsel içerik ve çalışmanın başlık, özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlarının bütünlüğü ve tutarlı bir şekilde yazımı vb. kriterler açısından değerlendirilir.

Yazar/yazarlar; hakemlerin, alan editörünün ve baş editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarların çalışmalarının değerlendirme sonucunda yapılan eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak baş editör ve alan editörü çalışmayı kabul etme, yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunma ya reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir yazar bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz.

Yazardan/yazarlardan makale ile ilgili sadece üç defa düzeltme istenebilir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise makale reddedilir. Yazarların onayı alınmak koşulu ile yayın kurulunca yazılarda değişiklik yapılabilir. 

Hakemler, intihal, etik ihlali gibi araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan olası durumları değerlendirirler..

Dergiye gönderilen makalelerin benzerlik tespiti ve denetimi, gerekli yazılımlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Araştırma makalelerinde, yazarların etik onaylarını ilgili kurumlardan alması beklenmektedir. Gereken durumlarda ilgili yazardan etik onayını beyan etmesi istenebilir

Araştırmanın finansal olarak desteklenip desteklenmediği ve herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı yazının sonunda belirtilmelidir.

Yazardan/yazarlardan makalelerine ilişkin ham veriler talep edilebilir, böyle bir durumda yazar/yazarlar beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdırlar.

Değerlendirme süreci başladıktan sonra yazar sırası değiştirme, yazar çıkartılması vb. içeren yazar sorumlulukları değiştirilemez.

Değerlendirilme süreci başlayan çalışmalar hiçbir koşulda dergiden çekilemez.