Yıl:2020   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Psikiyatri  

171
Figen Eylem Gürsoy, Şaziye Senem Başgül, Sema Saltık
EPİLEPSİNİN AİLE İŞLEVLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma epilepsi tanısı ile izlenen çocukların aile işlevlerini ve annelerinin başa çıkma tutumlarını değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmanın hasta grubu, Eylül 2011- Kasım 2011 tarihleri arasında S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Polikliniği’ne başvuran 8-18 yaş arası epilepsi tanısı almış 35 çocuk ve annelerinden, kontrol grubu ise, çocuk dahiliye polikliniklerine akut sağlık problemleri sebebiyle başvuran ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 8-18 yaş arası 35 çocuk ve annelerinden oluşturuldu. Sosyodemografik veriler araştırmacıların hazırladığı bir bilgi formu ile anneye sorularak alındı. Bütün katılımcı çocukların annelerine “Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” ve “Aile Değerlendirme Ölçeği”,” uygulandı. Çalışmaya alınan gruplar sosyodemografik özellikler bakımından benzer bulundu. Epilepsi grubunda, aile işlevleri kontrol grubundan düşük bulunurken, annelerin başa çıkma tutumları her iki grupta farklı bulunmadı . Sonuç olarak; çocuğunda epilepsi tanısının olmasının annelerin başa çıkma tutumlarını etkilenmediği görülmüştür. Ancak aile işlevlerinde sorun varlığı dikkat çekicidir. Epilepsi gibi bir kronik hastalık tüm aile içi dinamikleri etkileyebileceğinden; bu çocukların izlemlerinde aile işlevselliğini de değerlendirmek ve gereğinde destek sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, çocuk, aile işlevleri, başa çıkma tutumuEFFECTS OF EPILEPSY ON FAMILY FUNCTIONS
 
This study was planned to evaluate the family functions of the children who were followed up with the diagnosis of epilepsy and their mothers' coping attitudes. The patient group of the study was composed of 35 children and their mothers aged between 8-18 years, who were admitted to Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Child Neurology Outpatient Clinic between September 2011 and November 2011. The control group was composed of 35 children and their mothers aged between 8 and 18 years, who applied to child internal medicine outpatient clinics for acute health problems and who did not have any chronic disease. Sociodemographic data were obtained by asking the mother with an information form prepared by the researchers. "Evaluation of Coping Attitudes Scale" and "Family Evaluation Scale", were applied to the mothers of all participating children. The groups included in the study were similar in terms of sociodemographic features. In the epilepsy group, family functions were lower than the control group, while mothers' coping attitudes were not different in both groups. As a result; It was observed that the diagnosis of epilepsy in her child was not affected by the mothers' coping attitudes. However, the presence of problems in family functions is remarkable. Since a chronic disease such as epilepsy can affect all domestic dynamics; It is also important to evaluate family functionality and provide support when necessary.

Keywords: Epilepsy, childeren, family functioning, coping skillsTam Metin